Новини

Протокол ОСА проведено на 24.09.2020

На 24.09.2020 се проведе редовно годишно общо събрание на Риъл Булленд АД.

Протокола е публикуван в секция "Документи"

 Виж още

Актуализирана покана за ОСА 24.09.2020

24.08.2020г.

Ръъл Булленд АД актуализира поканата за провеждане на Редовно Годишно Общо събрание на 24.09.2020 г. с въпрос постъпил по реда на чл.223а от Търговския закон.

Актуализираната покана и писменни материали са достъпни в секция "Документи"

 Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 21.08.2020 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Редовно Годишно Общо Събрание

„Риъл Булленд“ АД публикува покана за свикване на Редовно годишно общо събрание на акционерите и материали за него. Общото събрание ще се проведе на 24-09-2020 г. от 14:00 часа в София 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 19,ет.1,   дневния ред и материалите са публикувани в секция „Документи“.Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2019г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 31.07.2020 г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2019 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на...Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви , че на 10.06.2020 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 2 500 000 лева  на 5 007 422 лева. Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.Виж още

Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 28 Май 2020 г., при следните резултати:

  • Дата на приключване на публичното предлагане – 28.05.2020г.
  • Общ брой записани акции – 2,507,422 броя обикновени, поименни,
  • ...Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2020г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 08.05.2020г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2020 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Pages