Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 29 октомври 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ДФ „Инвест Класик” е придобило 187 875 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 5,13 % на 12,64 %;
- ДФ „Инвест Актив” е продало 187 875 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 7,52 % на 0 %.