Представяне на коригиран финансов отчет към 31.12.2015 г.

 

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при генериране на PDF файл с тримесечния финансов отчет към 31.12.2015 г. , от цялото съдържание на отчета, на разположение на обществеността е била само формата "Отчет за всеобхватния доход". На 18.03.2016 г. дружеството е представило на КФН коригиран тримесечен финансов отчет към 31.12.2015 г. Отчетът е на разположение и на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 1, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.realbulland.eu.