Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 10 октомври 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ДФ „Инвест Класик” е придобило 110 420 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 5,18 % на 9,6 %;
- ДФ „Инвест Актив” е продало 110 420 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 7,46 % на 3,04 %.