Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 30 декември 2016 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- в резултат на продажба ДФ „КАПМАН МАКС” е променило дяловото си участие от 8% на 4%.