Отказ на Агенция по вписванията

 Агенция по вписванията постанови отказ на 03.07.2018 г. за промяна на седалището и адреса на управление и  Устава в частта – промяна на седалището и адреса на управление на дружеството, за което беше взето решение на Редовно годишно общо събрание проведено на 25.06.2018г.