Промяна в Адреса и Устава

На 22.11.2018г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписана промяна в Устава , Седалището , Адреса на управление и Адреса за кореспонденция на Риъл Булленд АД

Новият адрес е:гр.София - 1164, район „Лозенец“ площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет.1, офис 1