Първично публично предлагане на акции

На 1 март 2013 г. Съветът на директорите на „Риъл Булленд” АД взе решение за увеличаване на капитала на дружеството чрез първично публично предлагане на 4 650 000 броя акции с номинална и емисионна стойност 1 лев. Следвайки процедурата, „Риъл Булленд” АД внесе за потвърждение от Комисията за финансов надзор Проспект за публично предлагане на акции.