Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ
по чл.148 б от ЗППЦК
от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1
На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:
На 11.12.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД.Със същото дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане дяловото участие на ДФ Инвест Класик в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 16,58% на 2,58%.
На 11.12.2019 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Инвест Фонд Мениджмънт АД.Със същото дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване/разпореждане дяловото участие на ДФ Инвест Актив в гласовете на общото събрание на Дружеството се е променило от 0,00% на 14%.