Промяна в Съвета на директорите

На 01.10.2020г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано освобождаването на Ивайло Димитров Иванов като член на Съвета на директорите на Риъл Булленд АД.