Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 24.06.2021 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 24.06.2021г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".