За нас

„Риъл Булленд АД” е нов проект за инвестиции в земеделска земя на екипа,  създал  и управлявал в периода 2005-2012 г. един от успешните фондове за инвестиции в земеделска земя в България - „Булленд Инвестмънтс“ АДСИЦ. Проектът се базира на анализа на развитието на пазара на земеделска земя в България през последните 7-8 години и прогнозата за развитието му през следващите 5-7 години, а така също на световните тенденции в аграрния бизнес.

Екипът разполага с многогодишен опит в управлението на инвестиционни фондове, включително инвестиращи в земеделска земя, а така също  има изградена мрежа от агенти и партньори в страната, с помощта, на която единствено е възможно реализирането на проект за инвестиции в земеделска земя при българските условия.

Дейността на дружеството е строго ограничена до покупката на земеделски земи, които се използват за земеделско производство, тяхното отдаване под наем или аренда на земеделски производители и продажбата на концентрирани и комасирани земи. Уставът на „Риъл Булленд” АД предвижда осем годишен срок на съществуване. Ръководството на дружеството планира да осигури финансиране за изпълнение на проекта чрез първично публично предлагане на ценни книжа. След успешно осъществяване на увеличение на капитала, дружеството ще бъде качено за търговия на Българска фондова борса – София АД. Основна инвестиционна цел на „Риъл Булленд” АД е да осигури за своите акционери растяща стойност на акциите и текущи доходи чрез разпределение на дивиденти.