Новини

Извънредно Общо събрание на акционерите

Риъл Булленд АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.09.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.07.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Покана за Общо събрание на акционерите, насрочено за 06.06.2022 г.

Риъл Булленд АД свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на 06.06.2022г. . Поканата и писмените материали са публикувани в секция "Документи".Виж още

Тримесечен отчет към 31.03.2022г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 26.04.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.03.2022 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи".Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа...Виж още

Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 25.03.2022г. е представило на КФН годишен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 01.03.2022 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Бъдеще АД. Със същото ...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви , че на 28.02.2022 г. в Търговския регистър към Агенция по вписванията е вписано увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД от 5 007 422 лева  на 6 020 362 лева. Вписан е и променен Устав, актуализиран с новия размер на капитала.Виж още

Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД  на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание приет Проспект за публично предлагане на акции, одобрен с решение на КФН № 545-Е от 29.07.2021 г.Приетото на заседание на...Виж още

Тримесечен отчет към 31.12.2021г.

Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 27.01.2022 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 31.12.2021 г. Отчетът е на разположение в секция "Документи"Виж още

Pages