Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

„Риъл Булленд“ АД съобщава, че на 10 юни 2015 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа с номер 20150610114243 увеличението на капитала на дружеството. След вписването капиталът на „Риъл Булленд“ АД е с размер на 2 500 000 лв., разпределен в 2 500 000 броя акции.