Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 11.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:

  • правото на глас на УД „Компас Инвест“ АД чрез управляваните от него договорни фондове се променя от 29,40 % на 27.40 %, съответно чрез:

- ДФ „Компас Стратегия“, койтое придобил 220 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 26,00 % на 8,80 % ;

- ДФ „Компас Прогрес“, койтое придобил 465 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 3,40 % на 18,60 %;

  • Договорен фонд „Инвест Класик ” е придобил  126 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 32,93 % на 11,65 %;
  • Правото на глас на УД „Капман Асет Мениджмънт“ АД чрез управляваните от него договорни фондове се променя от 0 % на 8,00 %, съответно чрез:

- ДФ „Капман Макс“, койтое придобил 100 000 броя акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 0 % на 4,00 % ;

- ДФ „Капман Капитал“, койтое придобил 100 000 броя акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 0 % на 4,00 %;

  • „Български фонд за дялово инвестиране“ АД е придобил  240 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 0,60 % на 9,60 %.