Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 15.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:

  • правото на глас на ПОД „Топлина“ АД чрез управляваните от него пенсионни фондове се променя от 8,72 % на 18.32 %, съответно чрез:

- ППФ „Топлина“, койтое придобил 140 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 3,00 % на 6,20 % ;

- УПФ „Топлина“, койтое придобил 140 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 4,00 % на 6,40 %;

- ДПФ „Топлина“, койтое придобил 134 400 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 1,72 % на 5,72 %.