Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 17.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:

  • правото на глас на ПОД „Бъдеще“ АД чрез управляваните от него пенсионни фондове се променя от 19,21 % на 7,20 %, съответно чрез:

- ППФ „Бъдеще“, койтое придобил 26 800 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 6,67 % на 2,41 %;

- УПФ „Бъдеще“, койтое придобил 30 400 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 5,87 % на 2,39 %;

- ДПФ „Бъдеще“, койтое придобил 26 800 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 6,67 % на 2,41 %.