Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 19.06.2015 г. уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
• правото на глас на Ел Пи Финвест ЕООД се променя от 7,98 % на 1,60 %.