Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 19.06.2015 г. уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
• правото на глас на  УД „Юг Маркет“ АД чрез управляваният от него договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ се променя от 0 % на 8.00 %, съответно чрез:
- Договорен фонд „Юг Маркет Максимум“ е придобил 200 000 броя нови акции, като в резултат на увеличението на капитала, правото му на глас в общото събрание се променя от 0 % на 8,00 % ;