Информация относно актуалният размер на капитала на "Риъл Булленд" АД

Изпълнявайки изискванията на чл. 112д от ЗППЦК, „Риъл Булленд“ АД съобщава, че след успешно увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., актуалният размер на капитала на дружеството е в размер на 2 500 000 лева, разпределен в 2 500 000 броя акции. Акциите са обикновени, безналични, всяка една с право на глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и право на ликвидационен дял, съразмерен на номиналната им стойност.