Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 4 септември 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на дружеството:
- ДФ „Инвест Класик” е продало 99 185 броя акции, с което правото му на глас в общото събрание на акционерите се променя от 11.65 % на 7.68 %;