Представяне на коригиран финансов отчет към 30.06.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че поради допусната техническа грешка при изготвяне на тримесечен финансов отчет към 30.06.2015 г. на „Риъл Булленд“ АД във формите Паричен отчет по МСС и Паричен отчет – форма на КФН, на 01.10.2015 г. дружеството е представило на КФН коригиран тримесечен финансов отчет към 30.06.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес: www.realbulland.eu.