Съобщение за публично предлагане на акции

„Риъл Булленд“ АД  уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 4 650 000 броя акции, съгласно решение за увеличаване на капитала, прието от Съвета на директорите на дружеството на 1 март 2013 г., и съгласно Проспект за първично публично предлагане на акции, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 428-Е от 13.06.2013 г.

1. Размер на заявения за набиране капитал, допустими отклонения, брой, номинална и емисионна стойност, видове акции и права по тях. Капиталът на Дружеството се увеличава от 350 000 лева  на  5 000 000 лева, чрез издаване на нови 4 650 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми  акции с право на глас и номинална и емисионна стойност от 1 лев за акция. Ако до изтичане на сроковете за записване на новите акции, те не бъдат записани изцяло, съответно не бъдат направени определените вноски, капиталът ще бъде увеличен  до размера на записаните  нови акции, но само в случай, че техният брой е не по-малък от 150 000. Всички издадени от „Риъл Булленд“ АД акции, както и акциите от новата емисия са от един клас – обикновени, безналични, поименни, с право на един глас в общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Капиталът се увеличава по реда и при условията на чл. 192, ал. 1, предл. първо и  чл. 196, ал. 3 от Търговския закон и чл.19 от Устава на дружеството. При това увеличаване на капитала на дружеството, разпоредбите на чл. 194, ал.1 от Търговския закон няма да се прилагат. Акционерите (учредителите) нямат право на предпочтително придобиване на част от новите акции, съответстващи на дела им в капитала преди увеличението, съгласно решението на Съвета на директорите от 1 март 2013 г и овластяването от Общото събрание на акционерите от 7 февруари 2013 г. по чл.196, ал.3 от Търговския закон. 2. Минимален и максимален брой акции, които могат да бъдат записани. Едно лице може да запише най-малко 1 нова акция и най-много  4 650 000 нови акции. 3. Начален и краен срок, условия и ред за записване на акции. 3.1. Началният  срок на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на обявяване  на съобщението за публично предлагане по чл. 92а ЗППЦК в Търговския регистър и публикацията му в два централни ежедневника - вестник „Капитал Дейли” и вестник „Сега”. Съобщението за публичното предлагане се публикува и на интернет страниците на емитента и на инвестиционния посредник. Ако обявяването  и публикацията на съобщението са на различни дати – продажбата на акциите започва на първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от по-късната дата, независимо дали това е датата на обявяването  или датата на публикация на съобщението. 3.2. Крайният срок на подписката е първият работен ден, следващ изтичането на 30 дни от началната дата за записване на акциите.Не се допуска записване преди посочения начален и след посочения краен срок за записване. 3.3. Записването на акциите от новата емисия ще се извършва при следните условия и ред: Записването на акции се извършва чрез подаване на писмени заявки до упълномощения инвестиционен посредник – „Де Ново” ЕАД. Заявките се подават всеки работен ден от 9.30 до 17.00 часа. Юридическите лица подават заявки чрез законните си представители. Физическите лица подават заявките лично. Заявката може да бъде подадена и чрез пълномощник, който представя нотариално заверено изрично пълномощно. Записването  е безусловно и неотменяемо волеизявление за придобиване на ценни книжа в процес на издаване и за заплащане на емисионната им стойност. Инвеститорът не може да оттегли заявката си за записване на акции. Инвеститорът има право да се откаже от ценните книжа по реда и при условията на чл. 85, ал. 6 от ЗППЦК само при наличие на съществени промени в проспекта. Отказът в този случай се извършва с писмена декларация подадена при инвестиционния посредник, при който са били записани ценните книжа 4. Условия, ред и срок за плащане на записаните ценни книжа. Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка IBAN: BG42FINV91505215918484 на името на „Риъл Булленд” АД в Първа инвестиционна банка АД.Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до изтичането на последния ден от подписката. В платежното нареждане или вносната бележка се посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата вноска и се предават на упълномощения инвестиционнен посредник „Де Ново” ЕАД най-късно до изтичане на крайния срок за записване на акции.

Към датата на публикуване на съобщението Проспектът за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд“ АД, е публикуван в Интернет на страницата на емитента www.bulland.org и на страницата на инвестиционния посредник www.denovo.bg. Инвеститорите могат да получат безплатно копие на хартиен носител на следните адреси: в офиса на „Риъл Булленд“ АД: София, бул. Витоша 56, ап. 3, тел.: +359 2 980 14 26, лице за контакт: Таня Анастасова и в офиса на ИП „Де Ново“ АД, София, ул. Христо Белчев 28, тел.: +359 2 950 51 94, лице за контакт: Бойка Мирчева, всеки работен ден от 10 до 16 ч.