Подаване на заявки за записване

От 27 юни 2013 г. заинтересованите инвеститори могат да подават заявки за записване на акции от капитала на дружеството в упълномощения инвестиционен посредник „Де Ново” ЕАД, гр. София, ул. "Христо Белчев" № 28, тел. 02/950 51 94, contact@denovo.bg, www.denovo.bg