Приключване на публичното предлагане

Уведомяваме инвеститорите, че на 29 юли 2013 г. приключи подписката за записване акции от публичното предлагане на дружеството. Записани и заплатени са 150 000 акции от новата емисия, с което публичното предлагане е успешно. Предприети са необходимите действия по вписване на увеличението на капитала в търговския регистър, регистрация на емисията в Централен депозитар АД и в регистъра на публичните дружества на Комисията за финансов надзор, след което ще бъдат предприети действия по въвеждане акциите на дружеството за търговия на Българска фондова борса – София АД. Очакваната дата за стартиране на търговията е средата на месец септември 2013 г.