Взето решение за увеличение на капитала

УВЕДОМЛЕНИЕ

От „Риъл Булленд“ АД

гр. София, район р-н Лозенец, площад Йоан Павел Втори №1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

ЕИК: 202442058

представлявано от Изпълнителния директор Ивайло Димитров Иванов

Относно: Съветът на директорите на свое заседание от 24.06.2019 год. взе решение за увеличение на капитала на “ Риъл Булленд” АД чрез издаване на нови акции по реда на чл. 112 и сл. от ЗППЦК.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно чл. 112б, ал.1 от ЗППЦК, Ви уведомяваме, че с Протокол № 41 от заседание на Съвета на директорите на “Риъл Булленд” АД от 24.06.2019 год. се взе решение за увеличаване на капитала на Дружеството на основание  чл. 196, ал. 1 и чл. 194, ал. 1 от Търговския закон, чл. 112 и сл. ЗППЦК и съгласно овластяването от Устава на Дружеството за увеличаване на капитала, Съветът на директорите увеличава капитала на „Риъл Булленд“ АД от 2 500 000 лева, разпределен в 2 500 000 броя обикновени, поименни безналични акции, всяка една с право на един глас и номинална стойност от по 1 лев, до 7 500 000 лева, чрез издаване на нови 5 000 000 броя безналични акции, с право на един глас и номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев за акция.

Увеличението на капитала ще се извърши в условията на публично предлагане на новоемитираните акции, след публикуване на потвърден от Комисията за финансов надзор проспект, изготвен в съответствие с нормативните изисквания.

Капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 1 000 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 1 лев всяка една, в който случай капиталът на Дружеството ще бъде увеличен само със стойността на записаните акции. Не е възможно отклонение над горната граница на заявения за набиране капитал.

На основание чл. 112б, ал. 2 ЗППЦК и тъй като решението за увеличение се взема от управителния орган, право да участват в увеличението на капитала имат лицата, придобили акции най-късно 7 дни след датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а, ал. 1 ЗППЦК. В срок до три работни дни след изтичането на 7 (седем) дни от публикуването на съобщението за публичното предлагане, „Централен депозитар” АД открива сметки за права на тези лица въз основа на данни от книгата на акционерите. Срещу всяка съществуваща към края на посочения срок акция се издава едно право. 1 (едно) право дава възможност за записване на 2 (две) нови акции. След издаването на правата всяко лице може да придобие права в периода за тяхното прехвърляне/търговия и при провеждането на явния аукцион; всяко упражнено право дават възможност за записване две нови акции, по емисионна стойност 1 лев всяка. Всяко лице може да запише такъв брой акции, който е равен на броя на придобитите и/или притежавани от него права, умножен по 2 (две). Правата се прехвърлят в срока за прехвърляне, определен по-долу в настоящия документ.

Начален срок за прехвърляне на правата и за записване на акции съгласно чл.  112б, ал. 4 и 5 ЗППЦК – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 92а ЗППЦК на интернет страницата www.infostock.bg, и на интернет страниците на „Риъл Булленд” АД и на упълномощения инвестиционен посредник „София интернешънъл секюритиз” АД, (ако публикациите са в различни дати – седмият работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).

Краен срок за прехвърляне на правата съгласно чл. 112б, ал. 4 ЗППЦК – първият работен ден, следващ изтичането на 14 дни считано от началната дата по т. 3.1.

Прехвърлянето на права посредством тяхната покупко-продажба (търговията с права) съгласно чл. 112б, ал. 6 и сл. ЗППЦК се извършва на „Българска фондова борса“ АД (БФБ), Алтернативен пазар, чрез подаване на поръчка за продажба до съответния инвестиционен посредник, при когото са разкрити сметки за права на съответните клиенти, съответно чрез поръчка за покупка до инвестиционен посредник, член на регулирания пазар. За придобиването на права по други способи се прилагат разпоредбите на Правилника на „Централен депозитар“ АД.

Всички лица, притежаващи акции с права, както и всички други притежатели на права, придобити в срока за тяхното прехвърляне и/или при аукциона, подават заявките за записване на акции до упълномощения инвестиционен посредник  „София Интернешънъл Секюритиз“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Георги С. Раковски“ № 140, ет. 4, телефон: +359 2 988 63 40, факс: +359 2 937 98 77, е-mail: zaytseva@sis.bg, обслужващ увеличението на капитала, и/или до инвестиционните посредници, членове на Централния депозитар, при които се водят клиентските сметки за притежаваните от тях права, съгласно действащите процедури в правилника на Централния депозитар. Заявките за записване на акции се подават до посочения по-горе инвестиционен посредник всеки работен ден от 9 до 17 ч. при спазване на нормативните изисквания.

Съветът на директорите ще приеме допълнително Проспект за първично публично предлагане на акции на „Риъл Булленд“ АД.

 

С уважение, ___________________

Ивайло Иванов,

Изпълнителен директор