Съобщение във връзка с ИОСА насрочено за 08.11.2019г.

На 29.10.2019г. Комисията за финансов надзор задължи „Риъл Булленд“АД да не подлага на гласуване на извънредното общо събрание на акционерите насрочено за 08.11.2019 г. от 14:00 часа предложението за решение по т.1 от Поканата , а именно:

Проект на решение: „Общото събрание на акционерите освобождава Ивайло Димитров Иванов  като изпълнителен член на Съвета на директорите и избира на негово място Валентин Георгиев Стоилов. Възлага на председателя на Съвета на директорите да сключи договор за управление с новоизбраният член и на основание чл. 116В от ЗППЦК, Общото събрание на акционерите определя гаранция за управление на новоизбрания член на Съвета на директорите в размер на 3 (три) брутни заплати. Така определения размер на гаранцията да се внесе от новоизбрания член на Съвета на директорите в български левове, по банкова сметка на територията на страната. Издаденият от банката документ, удостоверяващ внасянето на блокираната в полза на Дружеството сума, да се представи от новоизбрания член на Съвета на директорите в Комисията за финансов надзор в законово определения 7 (седем) дневен срок от внасянето й.“