Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

 

На 20.11.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от ПОД Топлина. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на разпореждане с акции от Риъл Булленд АД непрякото дялово участие на ПОД Топлина АД е 14,38%.Продажбата е от ДПФ Топлина.

 

На 20.11.2020 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Тренд Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобиване на акции от Риъл Булленд АД непрякото дялово участие на УД Тренд Асет Мениджмънт АД е  7,52%.