УВЕДОМЛЕНИЕ по чл.148 б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, площад Йоан Павел Втори№1, Офис център България 2000, ет. 1, ап. ОФИС 1

 

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 11.01.2021 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от Български фонд за дялово инвестиране АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на придобване  на акции от Риъл Булленд АД дяловото участие на Български фонд за дялово инвестиране АД се е променило от 10,98% на 18.51%

На 14.01.2021 г. Риъл Булленд АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД Тренд Асет Мениджмънт АД. Със същото  дружеството е уведомено, че вследствие на продажбда  на акции от Риъл Булленд АД непрякото дяловото участие на УД Тренд Асет Мениджмънт АД е паднало до 0,00%.