Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала

Приключи успешно подписката за увеличаване на капитала  на „Риъл Булленд” АД, ЕИК 202442058, проведена съгласно решение на СД на дружеството по реда на ЗППЦК, и на основание приет Проспект за публично предлагане на акции, одобрен с решение на КФН № 606-Е от 06.06.2023г.
Приетото на заседание на СД увеличение на капитала бе от 6 020 362 лева до 12 040 724 лева чрез издаване на нови до 6 020 362 броя обикновени поименни безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1.20 лева всяка, чрез емисия на права по реда на чл. 112, ал. 2 от ЗППЦК.

Резултатите от публичното предлагане са, както следва:
• Дата на приключване на публичното предлагане – 01.12.2023 г.
•Общ брой записани акции – 2 030 251 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас всяка;
•Сума, получена срещу записаните акции – 2,436,301.20 лева;
•Размер на всички разходи по публичното предлагане – 25,755.00 лева*.

*вкл. предстоящо дължими такси за депозиране на новите акции в „Централен депозитар“ АД, за регистрацията им за търговия на „Българска фондова борса“ АД и за изплащане на дължима комисионна на упълномощения инвестиционен посредник.

Уведомление за успешното приключване на подписката за увеличаване на капитала