Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На. 11.12.2023 г. „Риъл Булленд“ АД е получило уведомление от УД „Компас инвест“ АД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество. Със същото дружеството е уведомено, че дела на УД „Компас инвест“ АД чрез договорните фондове „Прогрес“, „Стратегия“ и „Евростабилност“ е 19.37 % от капитала на „Риъл Булленд“ АД.

На 11.12.2023 г. „Риъл Булленд“ АД е получило уведомление от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество. Със същото дружеството е уведомено, че дела на „Опортюнити България Инвестмънт“ АД се е увеличил от 5,19% на 12,12% от капитала на „Риъл Булленд“ АД.

На 11.12.2023 г. „Риъл Булленд“ АД е получило уведомление от УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество. Със същото дружеството е уведомено, че дела на УД „Инвест Фонд Мениджмънт“ АД самостоятелно и чрез договорните фондове „ИНВЕСТ АКТИВ“, „ИНВЕСТ КЛАСИК“ е достигнало 5.62 % от капитала на „Риъл Булленд“ АД.

На 12.12.2023 г. „Риъл Булленд“ АД е получило уведомление от Пенсионноосигурително дружество „БЪДЕЩЕ“ АД  по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество. Със същото дружеството е уведомено, че дела на Пенсионноосигурително дружество „БЪДЕЩЕ“ АД чрез договорните фондове УПФ „Бъдеще“, ППФ „Бъдеще“ и ДПФ „Бъдеще“ от капитала на „Риъл Булленд“ АД е достигнал 9,74%.