Уведомление по чл.148б от ЗППЦК

УВЕДОМЛЕНИЕ

по чл.148 б от ЗППЦК

от Риъл Булленд АД, с адрес: гр.София, ул. Алабин №36, ет.4

На основание чл.148“б” от Закона за публично предлагане на ценни книжа, информираме всички заинтересовани лица, че:

На 12.12.2023 г. „Риъл Булленд“ АД е получило Уведомление по чл. 145 от ЗППЦК за разкриване на дялово участие в публично дружество от УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД.
Със същото  дружеството е уведомено, че във връзка с неучастието на УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД  в увеличението на капитала на „Риъл Булленд“ АД,  дяловото участие
на ДФ „ЕФ Рапид“ се е променило от 5,7422 на 4,2941%. Непрякото дялово участие на УД „ЕФ Асет Мениджмънт“ АД е  5,5884%.