Новини

Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на сключени сделки на 4 септември 2015 г. е настъпила следната промяна при акционерите, притежаващи над 5 % от капитала на...Виж още

Тримесечен отчет към 30.06.2015 г.

"Риъл Булленд" АД уведомява акционерите на дружеството и инвеститорите, че на 28.07.2015 г. е представило на КФН тримесечен отчет към 30.06.2015 г. Отчетът е на разположение на адрес: гр. София, ул. „Георг Вашингтон” № 19, ет. 2, всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа и на адрес:...Виж още

Информация относно актуалният размер на капитала на "Риъл Булленд" АД

Изпълнявайки изискванията на чл. 112д от ЗППЦК, „Риъл Булленд“ АД съобщава, че след успешно увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., актуалният размер на капитала на дружеството е в размер на 2 500 000 лева, разпределен в 2 500 000...Виж още

Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 19.06.2015 г. уведомление за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получено уведомление по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получено на 19.06.2015 г. уведомлениe за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015 г., е...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 17.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 15.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Получени уведомления по чл. 145 ЗППЦК

На основание чл. 148б от ЗППЦК и получени на 11.06.2015 г. уведомления за разкриване на дялово участие в публично или инвестиционно дружество, „Риъл Булленд” АД съобщава, че в резултат на участие в увеличение на капитала, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията на 10 юни 2015...Виж още

Вписване в Търговския регистър на увеличението на капитала

„Риъл Булленд“ АД съобщава, че на 10 юни 2015 г. Търговският регистър към Агенцията по вписванията вписа с номер 20150610114243 увеличението на капитала на дружеството. След вписването капиталът на „Риъл Булленд“ АД е с размер на 2 500 000 лв., разпределен в 2 500 000 броя акции.Виж още

Приключване на подписка за увеличение на капитала

„Риъл Булленд“ АД уведомява, че процедурата по увеличението на капитала на дружеството приключи успешно на 2 юни 2015 г. при следните резултати:

•   Общ брой записани и заплатени акции – 2 000 000 броя;

•   Номинална стойност на една акция - 1 лев;

•   Емисионна стойност на...Виж още

Pages